LOC ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť LOC Holz GmbH (FN 538736i) (ďalej len „my“, „nás“ alebo „LOC Holz GmbH“), so sídlom na adrese 4341 Arbing, Technologiestraße 11, Rakúsko. Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú postupy týkajúce sa údajov, ktoré zhromažďujeme počas vašej návštevy našej webovej stránky, a na aký účel ich používame.

Prosíme, pozorne si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov skôr, ako s nimi budete súhlasiť a pokračovať v používaní našej webovej stránky.

1.Čo sú cookies?

„Cookie“ je sekvencia textových znakov, ktorá sa odošle cez náš webový server do súboru cookie vášho prehliadača na pevný disk vášho počítača. Týmto spôsobom je naša webová stránka schopná rozpoznať Vás. Takto sa vytvorí (nové) spojenie medzi naším webovým serverom a vaším prehliadačom. Hlavným účelom súboru cookie je identifikácia návštevníkov webovej stránky, ako aj analytické vyhodnotenie neosobných údajov s cieľom získať informácie o čase, polohe a používaní našej webovej stránky. Preto na našej webovej stránke používame „súbory cookie relácie“, ktoré sa ukladajú dočasne, kým neopustíte našu stránku, ako aj „trvalé“ alebo „sledovacie súbory cookie“, ktoré zostávajú v súbore cookie vášho prehliadača dlhší čas v za účelom prenosu informácií na server, keď sa vrátite na webovú stránku.

2.Aké cookies a údaje ukladáme?

Cookies ukladáme výhradne za účelom umožnenia vyhodnocovania a optimalizácie správania sa používateľov našej webovej stránky prostredníctvom (ne)osobných údajov a zlepšovania vašej skúsenosti na našej webovej stránke a uľahčenia opakovaných objednávok pre Vás. Ukladáme „súbory cookie prvej strany“, ako aj „súbory cookie tretích strán“, ktoré nenastavujeme my, ale tretia strana, ktorej služby využívame. V nasledujúcom texte nájdete prehľad „súborov cookie prvej strany“ a „súborov cookie tretích strán“, ktoré štandardne nastavujeme prostredníctvom našej webovej stránky:


a. Táto webová stránka používa Google Analytics na účely analýzy (pozri bod 3.d.). Nasledujúce analytické súbory cookie používame v predvolenej konfigurácii a uchovávame ich po dobu niekoľkých dní až 3 rokov:

• _ga
• _gat

Tieto súbory cookie sú nastavené službou Google Analytics a umožňujú nám sledovať používanie našej webovej stránky a zlepšovať používateľskú skúsenosť. S ich pomocou sa zhromažďujú údaje o používaní našej webovej stránky, ktoré používame na zostavovanie správ a zlepšovanie webovej stránky. Zhromažďujú sa anonymné údaje, ako je počet návštev a zobrazení stránok a posledná webová stránka, ktorú používateľ navštívil.


b. Počas vašej návštevy našej webovej stránky ukladáme aj nasledujúce súbory cookie:

• JSESSIONID

Tento súbor cookie pre nás identifikuje vaše aktuálne ID relácie na našom serveri. Tento súbor cookie nastavíme hneď, ako navštívite našu webovú stránku, a vymažeme ju hneď, ako web opustíte. Umožňuje nám dočasne ukladať používateľské údaje, ako je vaše ID používateľa a obsah vášho nákupného košíka, aby ste mohli nakupovať v našom internetovom obchode.

• googtrans

Na našej webovej stránke implementujeme Google Translate. Toto je nástroj spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Umožňuje vám prekladať obsah našej webovej stránky počas vašej návštevy bez toho, aby ste museli web opustiť. Nastavíme to hneď, ako vstúpite na našu webovú stránku a použijete Google Translate, a odstránime ju hneď, ako web opustíte.

• cookieconsent_dismissed

Tento súbor cookie nám umožňuje implementovať tlačidlo informácií a súhlasu pre tieto zásady ochrany osobných údajov. Zaznamenáva, či súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov, a teda aj s ukladaním súborov cookie. Tento súbor cookie uchovávame po dobu jedného roka v prípade vášho súhlasu. Tento súbor cookie uchovávame po dobu jedného roka v prípade vášho súhlasu.

• ecpageLoginTimeout

Tento súbor cookie nastavíme hneď, ako navštívite našu webovú stránku, a vymažeme ju hneď, ako web opustíte.

• ecpageLoginExit

Tento súbor cookie je uložený jeden deň.

• TawkConnectionTime
• _tawkuuid
• Tawk_560cf809bb2a67363b9eded7

Tieto súbory cookie nám umožňujú ponúknuť vám živú podporu. Pre túto živú podporu používame widget od tawk.to ltd., 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londýn, WC2H 9JQ.

Tieto súbory cookie ukladáme počas trvania vašej relácie (TawkConnectionTime) alebo počas 10 rokov (_tawkuuid a Tawk_560cf809bb2a67363b9eded7).

c. Zhromažďujeme a ukladáme aj údaje, ktoré nám sami poskytnete registráciou účtu alebo vložením údajov do našej vstupnej masky počas procesu objednávania, alebo iným spôsobom aktívnej interakcie s našou webovou stránkou. Sú to tiež osobné údaje, ktoré umožňujú vyvodiť závery o vašej totožnosti. Počas procesu objednávky uchovávame nasledujúce údaje:

• Vaša emailová adressa
• Vaše meno
• Vaša krajina
• Váš dátum narodenia
• Vaše telefónne čślo
• Vaša adresa 
• Vami zvolené heslo
• históriu vašich objednávok, ktorá obsahuje všetky informácie o type, rozsahu a cene vašich predchádzajúcich objednávok, ako aj vernostný kredit získaný počas týchto objednávok.

Tieto osobné údaje používame v zmysle § 4 zákona o ochrane údajov (DSG) 2000 výlučne na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

3. Zverejnenie a použitie údajov

a. Vami zaslané údaje postúpime spoločnostiam pridruženým k LOC Holz GmbH a tretím stranám uvedeným v tomto vyhlásení na účely uvedené nižšie. Okrem toho môžeme vaše údaje odovzdať aj tretím stranám, ak je to potrebné na splnenie súdneho alebo úradného príkazu alebo ak ste o to sami požiadali. To zahŕňa sprístupnenie informácií našim prepravným partnerom a externým poskytovateľom služieb.

b. Vaše údaje uchovávame – pokiaľ nie je uvedené inak v tomto vyhlásení o ochrane údajov pre určité súbory údajov – tak dlho, ako je to potrebné na naše obchodné účely alebo v prípade potreby na základe právnych predpisov.

c. Osobné údaje, ktoré nám boli odovzdané, používame na zlepšenie vášho zážitku počas pobytu na našej webovej stránke, ako aj na administratívu, na spracovanie vašich objednávok v našom internetovom obchode, na riešenie problémov a – po samostatnom súhlase – zasielanie marketingových materiálov, bulletiny alebo iné informácie. Okrem toho používame vaše údaje na zaznamenávanie a vyhodnocovanie správania používateľov na našej webovej stránke – pozri bod d.

d.Používame Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Táto služba využíva takzvané „cookies“ (pozri vyššie). Informácie generované súbormi cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa sa prenesie na server Google v USA alebo inej krajine a tam sa v určitých prípadoch roztriedi.

Google používa tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie vášho používania našej webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.

Inštalácii súborov cookie požadovaných službou Google Analytics môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; to však môže viesť k tomu, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj prenosu a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu prehliadača dostupného pod nasledujúci odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ak chcete získať ďalšie informácie o type, rozsahu a účele údajov zhromaždených spoločnosťou Google, odporúčame vám prečítať si jej zásady ochrany osobných údajov.

4. Súhlas s elektronickým kontaktom a zverejnením vašich údajov na reklamné účely

Svojím súhlasom s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov nám tiež udeľujete právo kontaktovať vás elektronicky prostredníctvom vami uvedenej e-mailovej adresy, telefónneho čísla alebo poštovej adresy, aby sme vás informovali o našich aktivitách a posielali vám reklamné materiály.

5. Odkazy na iné webové stránky a platobné služby

a. Na našej webovej stránke odkazujeme na iné webové stránky len na informačné účely. Tieto webové stránky nekontrolujeme. Preto sa na ne nevzťahujú ustanovenia týchto zásad ochrany osobných údajov. Ak kliknete na odkaz, je možné, že prevádzkovateľ prepojenej webovej stránky zhromažďuje vaše údaje a používa ich v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od našich.

6. Vaše práva

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a zákonom o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, tieto práva a opravné prostriedky:

• Právo na prístup (článok 15 EU-GDPR) Vy ako dotknutá osoba vyššie uvedeného a iného spracúvania údajov máte právo požadovať informácie o tom, či a ak áno, aké osobné údaje sa spracúvajú. Pre vašu vlastnú ochranu – aby sa k informáciám o vašich údajoch nedostala žiadna neoprávnená osoba – pred poskytnutím informácií overíme vhodnou formou vašu identitu.

• Právo na opravu (článok 16 EU-GDPR) a vymazanie (článok 17 EU-GDPR) Máte právo požadovať opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a – s prihliadnutím na účely spracúvania údajov – máte právo požadovať, aby boli neúplné osobné údaje doplniť, ako aj bez zbytočného odkladu osobné údaje vymazať, ak sú splnené kritériá čl. 17 EÚ-GDPR sú splnené.

• Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 EU-GDPR) Podľa zákonných požiadaviek máte právo na obmedzenie spracovania všetkých zhromaždených osobných údajov. Na základe žiadosti o obmedzenie budú takéto údaje spracované len s vaším individuálnym súhlasom alebo na presadzovanie a uplatňovanie právnych nárokov.

• Právo na prenosnosť údajov (článok 20 EU-GDPR) Máte právo požadovať neobmedzený a neobmedzený prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli vám alebo tretej strane.

• Právo namietať (článok 21 EU-GDPR) Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany . Po vznesení námietky nebudú vaše údaje ďalej spracúvané, pokiaľ neexistujú presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na určenie, výkon a obhajobu právnych nárokov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu s účinnosťou do budúcnosti.

Odvolanie súhlasu Ak ste súhlas so spracovaním vašich údajov udelili samostatne, môžete ho kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie ovplyvní prípustnosť spracúvania vašich osobných údajov po tom, čo ste nám ho vyjadrili.

Ak prijmete opatrenie na uplatnenie svojich práv podľa GDPR, ako je uvedené vyššie, musíme sa k požadovanému opatreniu vyjadriť alebo vyhovieť žiadosti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Na všetky príslušné otázky v rámci právneho rámca odpovieme bezplatne a čo najrýchlejšie.

Za žiadosti týkajúce sa porušenia práva na informácie, porušenia práva na utajenie, opravu alebo vymazanie je zodpovedný orgán na ochranu údajov. Jeho kontaktné údaje sú nasledovné:


Österreichische Datenschutzbehörde Wickenburggasse 8 1080 Viedeň Rakúsko dsb@dsb.gv.at

7. Information and contact

If you wish to receive information concerning your stored personal data, about its origin, recipients, and the purpose of storage, or if you have any other questions, comments, or inquiries concerning this website operated by us, do not hesitate to contact us at the address indicated below.

LOC Holz GmbH
Technologiestraße 11, 4341 Arbing, Austria
Telephone: +43 (0) 664 1333987
Email: holz@loc-holz.at
Company register number: 538736i
Company register court: Landes- als Handelsgericht Wels
VAT number: ATU75802268