LOC PODMIENKY

OF LOC GMBH

1. Rozhodné právo, miesto súdnej príslušnosti, miesto plnenia:


(1) Všetky právne úkony spoločnosti LOC Holz GmbH (ďalej len „LOC“), ich realizácia a z toho vyplývajúce nároky zmluvné strany súhlasia s rakúskym právom, s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného. ako uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a výlučná právomoc príslušného súdu v riadnom sídle LOC.

(2) Ako miesto plnenia je dohodnuté sídlo LOC, a to aj v prípade, ak sa odovzdanie uskutoční na inom mieste.

2. Ponuky, zmluvy:


(1) Všetky ponuky, odhady nákladov alebo technické popisy v brožúrach, reklamách alebo na webovej stránke LOC sú nezáväzné. Sú nezáväzné a slúžia len ako požiadavka na zostavenie ponuky. Objednávky zmluvných partnerov sú záväzné po ich prijatí spoločnosťou LOC.


(2) Zmluva na produkty a služby LOC neexistuje, kým LOC nevystaví písomné potvrdenie objednávky alebo kým nebudú dodané objednané produkty alebo služby LOC.


(3) Potvrdenia objednávky zaslané LOC musia byť okamžite skontrolované zmluvným partnerom a podpísané a vrátené LOC do 7 dní od príchodu. Ak do 7 dní od doručenia nebude doručená písomná námietka, potvrdenie objednávky sa považuje za správne a úplné, a to aj bez jeho podpísania a vrátenia.


(4) Všetky dodatky a dodatky k zásadám a zmluvám LOC vyžadujú písomné potvrdenie, aby boli platné. To platí aj pre odchýlku akéhokoľvek písomného potvrdenia. Hovorené dohody nie sú platné.

(5) LOC je oprávnená spoľahnúť sa na tretie strany pri plnení svojich zmluvných povinností. 

(6) LOC si vyhradzuje všetky práva na zmeny v dizajne a realizácii služieb, pretože tieto povedú k výraznému zlepšeniu výsledkov alebo plnenia objednávok v prospech klienta.

(7) Zmeny ceny a množstva uskutočnené LOC v rozsahu plus alebo mínus päť percent z cien a množstiev dohodnutých v príslušnej zmluve bude zmluvný partner akceptovať.

3. Obdobia výkonu, výkon služby a nedodržanie prijatia:

(1)Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, lehoty a dátumy plnenia LOC sa považujú za nezáväzné a považujú sa za predpokladaný dátum dokončenia. Vyššia moc, pandémie, štrajky, prírodné katastrofy, obmedzenia dodávok, ako aj okolnosti, ktoré LOC nemôže ovplyvniť, oslobodia LOC od povinnosti plniť a umožnia LOC určiť nové podmienky dodania. Medzi tieto udalosti patria následne vzniknuté nedostatky materiálu, celkové prerušenie prevádzky, výpadok elektriny, štrajky, výluka, nedostatok dopravných prostriedkov, nepredvídateľný nedostatok personálu, príkazy orgánov verejnej moci a pod. Tieto okolnosti sa tiež zohľadnia, ak ovplyvňujú dodávateľa LOC alebo ich subdodávateľov

(2) V prípade dohodnutej zmeny príslušnej objednávky je LOC jednostranne oprávnená určiť nový termín dodania a služby spojené so zmenami fakturovať samostatne.

(3) Nároky zmluvného partnera týkajúce sa neplnenia alebo omeškania sú vylúčené za predpokladu, že tieto okolnosti neboli zamýšľané alebo boli výsledkom hrubej nedbanlivosti zo strany LOC.

(4) LOC si vyhradzuje právo na zmeny dizajnu a tvaru počas dodacej lehoty. LOC je oprávnený vykonávať čiastočné alebo preddavkové dodávky.

(5) Ak neexistuje žiadna písomná dohoda o opaku, dodávky a služby spoločnosti LOC sú splnené, keď dodávka opustí továreň. Dodávka sa uskutoční bezplatne, ale bez vykládky. Riziko a nebezpečenstvo, vrátane náhodnej straty, prechádzajú na zmluvného partnera pri plnení.

(6) Ak spoločnosť LOC oznámila zmluvnému partnerovi dokončenie produktu a dodávku alebo zlyhalo uvedenie do prevádzky z dôvodov spôsobených v sfére zmluvného partnera (napr. neposkytnuté služby na mieste), platí omeškanie s prevzatím. Ak je zmluvný partner v omeškaní s prevzatím, LOC je oprávnená požadovať plnenie, odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu z dôvodu neplnenia v každom prípade po neúspešnom stanovení dodatočnej lehoty 14 dní. Ďalej je LOC oprávnený predmet kúpy uskladniť na náklady a riziko zmluvného partnera.

(7) Ak zmluvný partner požaduje akceptačnú skúšku, musí to byť s LOC výslovne písomne dohodnuté pri uzatváraní zmluvy. Ak nie sú stanovené žiadne odlišné predpisy, preberacia skúška sa musí vykonať na mieste výroby alebo na mieste určenom LOC počas bežnej pracovnej doby LOC. V prípade montáže predmetu zákazky u zmluvného partnera sa kolaudácia musí uskutočniť na tomto mieste.

(8) LOC musí včas informovať zmluvného partnera o akceptačnom teste, aby mohol byť prítomný alebo zastúpený oprávneným zástupcom. Ak sa pri preberacej skúške preukáže, že predmet kúpy je v rozpore so zmluvou, LOC bezodkladne odstráni akúkoľvek chybu a uvedie predmet kúpy do zmluvného stavu. Ďalšiu obhliadku môže zmluvný partner požadovať len v prípade závažných vád.

(9) Po preberacej skúške sa musí vypracovať akceptačná správa. Ak kolaudácia preukázala zmluvné a bezchybné vyhotovenie predmetu kúpy, musia túto skutočnosť v každom prípade potvrdiť obe zmluvné strany. Ak sa zmluvný partner alebo jeho splnomocnený zástupca nezúčastní na akceptačnej skúške napriek včasnému upozorneniu zo strany LOC, musí byť protokol o prevzatí podpísaný iba LOC. V každom prípade musí LOC poskytnúť zmluvnému partnerovi kópiu preberacej správy. Správnosť preberacej správy už nemôže zmluvný partner spochybniť, ak on alebo ich splnomocnený zástupca nemohli podpísať preberaciu správu z dôvodu neprítomnosti. Ak nie je dohodnuté inak, náklady na vykonanie akceptačnej skúšky znáša zmluvný partner.

4. Ceny:

(1) Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, všetky uvedené ceny sa rozumejú ako čisté ceny plus príslušná daň z pridanej hodnoty. Zmluvný partner LOC znáša prepravné náklady, ako aj akékoľvek colné odbavenie tovaru alebo dane a poplatky, ktoré sú dodatočne vyberané príslušnou krajinou. V prípade dodávok je LOC oprávnená fakturovať paušálne prepravné.

(2) Dodávka nie je poistená, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

5. Záruka:

(1) LOC poskytuje výhradne záruku na výslovne zaručené vlastnosti svojich produktov/služieb a zvyčajne predpokladané vlastnosti, nie však na vhodnosť produktov/služieb pre konkrétne účely zmluvného partnera. Iba tie vlastnosti, ktoré sú výslovne identifikované a prisľúbené LOC, sa považujú za zaručené vlastnosti. Popisy produktov, brožúry a informácie poskytované spoločnosťou LOC atď. sa nepovažujú za zaručené vlastnosti.

V žiadnom prípade LOC nezodpovedá za optické vady a vady, ktoré vyjdú najavo zásahom zmluvného partnera, ako aj za vady, ktoré vznikli v dôsledku obvyklých alebo nepatrných technických odchýlok, ktorým sa nedá vyhnúť (napr. hmotnosť, farba, povrchová úprava, vybavenie, štandardizované rozmerové tolerancie a kvalita).

(2) Pre firmy platí povinnosť hlásiť vady podľa § 377 rakúskeho Obchodného zákonníka. V prípade akejkoľvek inej straty nárokov je zmluvný partner povinný ihneď, najneskôr do 7 dní od dodania alebo plnenia, skontrolovať každú dodávku a službu na viditeľné chyby a prípadné zistené vady písomne oznámiť LOC.

(3) Záručná doba na služby LOC je 6 mesiacov od dodania a začína plynúť odovzdaním tovaru zmluvnému partnerovi (=odchod z výroby).

(4) Uplatnenie vád neoprávňuje zmluvného partnera reklamovať neplnenie zmluvy alebo meniť platobné podmienky.

(5) Existenciu chýb musí preukázať zmluvný partner s výnimkou § 924 rakúskeho občianskeho zákonníka. Plné dôkazné bremeno pre všetky reklamačné náležitosti nesie príslušný zmluvný partner o včasnosti nahlásenia vád. K predĺženiu záručnej doby nedochádza z dôvodu odstránenia vady.

(6) V prípade záručnej reklamácie je LOC oprávnená určiť typ záručnej nápravy (vylepšenie, výmena, zníženie ceny alebo konverzia). V prípade zlepšenia si LOC vyberie, či sa práca vykoná na mieste dodávky alebo v továrni LOC.

(7) Po uvedení produktu alebo systému do prevádzky zmluvnou stranou sa to v každom prípade považuje za akceptované. Menšie závady nebránia uvedeniu do prevádzky/prebratiu.

(8) Záručné nároky zmluvného partnera zanikajú, len čo zmluvný partner začal predmet kúpy používať alebo ďalej spracovávať.

6. Kompenzácia:

(1) LOC je povinný poskytnúť náhradu len v prípadoch, ktoré sa berú do úvahy v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. V prípade ľahkej nedbanlivosti je spoločnosť LOC zodpovedná iba za zranenie osôb. LOC nezodpovedá za nepriame škody, ušlý zisk, stratu úrokov, opomenuté úspory, následné škody a škody na majetku. Zodpovednosť LOC zaniká po 6 mesiacoch odo dňa, keď sa zmluvný partner dozvedel o škode a poškodzujúcej strane, v každom prípade však do 3 rokov od plnenia zmluvy. Zodpovednosť LOC je v každom prípade obmedzená na hodnotu príslušnej zmluvy.

(2) Akékoľvek zavinenie LOC musí byť preukázané zmluvným partnerom.

(3) Výnimka zo zodpovednosti zahŕňa aj nároky voči zamestnancom, zástupcom a dodávateľom pracujúcim pre LOC v dôsledku zranení, ktorým vystavia zmluvného partnera – bez odkazu na zmluvu medzi nimi a zmluvným partnerom.

(4) V rozsahu, v akom bola z akéhokoľvek dôvodu dohodnutá pokuta na náklady LOC, podlieha zákonu o znížení súdneho poplatku; náhrady prevyšujúce výšku pokuty sú vylúčené.

7. Platba – Platobné podmienky:

(1) Faktúry LOC sú splatné ihneď pri dodaní alebo prevzatí alebo pri poskytnutí tovaru na expedíciu.

(2) Započítanie alebo zadržanie platieb zmluvným partnerom z dôvodu údajných protipohľadávok – vrátane nárokov z titulu záruky – nie sú prípustné.

8. Predvolená platba:

(1) V prípade omeškania s platbou (akéhokoľvek druhu) má LOC právo fakturovať úroky z omeškania vo výške 12 % nad základnú sadzbu ročne odo dňa omeškania a – bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva – zdržať sa dodávok až do poskytnutia dohodnutého protiplnenia pri zachovaní stále otvorenej dodacej lehoty alebo po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty od zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu z dôvodu nesplnenia. V tom prípade musí zmluvný partner dodaný tovar bezodkladne vrátiť LOC. LOC si vyhradzuje právo na uplatnenie náhrady za zníženie hodnoty, opotrebenie, náhradu vlastných dopravných nákladov a pod., pri ktorej je LOC oprávnený požadovať alebo zadržať 20 % z ceny ako minimálnu pokutu v prípade, že odôvodneného odstúpenia od zmluvy.

(2) Ak sa LOC dozvie o okolnostiach týkajúcich sa nedostatočnej platobnej schopnosti zmluvného partnera alebo jeho zlej ekonomickej situácie, LOC je oprávnená fakturovať všetky neuhradené zostávajúce splatné dlhy s okamžitou platnosťou. V tejto súvislosti môže LOC požadovať zaplatenie zábezpeky a/alebo akontáciu za uzatvorené, ale ešte nesplnené zmluvy o dodávke, alebo v prípade neplnenia môže upustiť od dodávky a odstúpiť od zmluvy.

(3) Spoločnosť LOC je oprávnená fakturovať prijaté platby oproti nezaplateným poplatkom za upomienky, potom proti nesplateným úrokom a následne proti nesplateným sumám kapitálu – počnúc najstarším dlhom.

9. Zachovanie titulu:

(1) Predmet kúpy zostáva výhradným vlastníctvom LOC (výhrada vlastníctva) až do úplného splnenia všetkých (platobných) záväzkov v súvislosti s príslušným právnym úkonom zmluvného partnera. Počas trvania výhrady vlastníctva nie je bez písomného súhlasu LOC prípustný opätovný predaj, záložné právo, postúpenie ako cenné papiere, prenájom alebo iné odovzdanie predmetu kúpy.

(2) Ak si zmluvný partner úplne alebo čiastočne nesplní svoje platobné povinnosti, dôjde k nadmernému zadlženiu alebo zastaveniu platieb, alebo bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zmluvného partnera, LOC je oprávnená, ale nie povinná prevziať predmet kúpy späť a vykonať platné všetky ostatné práva týkajúce sa výhrady vlastníctva.

(3) Ak sú nároky tretích strán platné v súvislosti s výhradou vlastníctva LOC, zmluvný partner musí okamžite písomne informovať LOC a obhájiť výhradu vlastníctva LOC na svoje náklady.

(4) Počas doby výhrady vlastníckeho práva zmluvný partner poistí predmet kúpy na žiadosť LOC na hodnotu novej ceny proti všetkým rizikám vrátane požiaru. Poistné zmluvy sa majú uzatvárať v prospech LOC.

(5) Počas doby výhrady vlastníctva je zmluvný partner povinný predmet kúpy udržiavať v dobrom stave a prípadné opravy dať bezodkladne vykonať po dohode s LOC.

(6) V prípade udelenia písomného súhlasu LOC na ďalší predaj, založenie, postúpenie ako cenné papiere, prenájom alebo iné odovzdanie predmetu kúpy tretím osobám počas doby výhrady vlastníctva, je zmluvný partner povinný upozorniť tretiu osobu na existenciu výhrady vlastníctva a prechádzajú na nich všetky povinnosti ustanovené týmito obchodnými podmienkami.

10. Doložka o oddeliteľnosti, spotrebiteľské transakcie:

(1) V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok bolo alebo sa stalo úplne alebo čiastočne neúčinné, platnosť zostávajúcich ustanovení a zmlúv uzatvorených na ich základe tým nie je dotknutá. Zmluvné strany nahradia neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie takým, ktoré sa čo najviac približuje obsahu a účelu neplatného alebo neuskutočniteľného ustanovenia.

(2) V prípade spotrebiteľskej transakcie sú príslušné ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradené kogentnými ustanoveniami rakúskeho zákona o ochrane spotrebiteľa (KSchG). Zostávajúce ustanovenia týchto obchodných podmienok zostávajú v plnej platnosti.

LOC Holz GmbH
Technologiestraße 11, 4341 Arbing, Austria
Telephone: +43 (0) 7263/88 329
Email: office@loc-holz.at
Company register number: 538736i
Company register court: Landes- als Handelsgericht Wels
VAT number: ATU75802268